Visiting the Villages / Village Offices
:::

Village Offices

Village Village Office Telephone Village Chief's name Village office address Village Officer name Telephone
Lioude 5837042 Jheng Zong-jhih ‬No. 227-1, Liude Village, Shanhua District Liu Shu-hui 5837226#213
Tianliao 5837042 Yang Liou-tang No. 227-1, Liude Village, Shanhua District Liu Shu-hui 5837226#213
Shennai 5817174 Li Zai-ming No. 1-7, Shennai, Shanhua District Wang Tzu-ching 5837226#218
Wunjheng 5815009 Hu Jhih-sian No. 18, Lane 25, Wenzheng Road, Shanhua District Wang Tzu-ching 5837226#218
Siguan 5816390 Su Kun-sin No. 589-1, Zhongshan Road, Shanhua District Yang Mei-ling 5837226#215
Wunchang 5811845 Li Li-sian No. 175-1, Guangfu Road, Shanhua District Yang Mei-ling 5837226#215
Dongchang 5837354 Su Mao-rong No. 101-6, Dongchang Village, Shanhua District Huang Chih-chieh 5837226#217
Donglong 5837354 Su Sang-zih No. 101-6, Dongchang Village, Shanhua District Huang Chih-chieh 5837226#217
Guangwun 5831217 Cai Jhen-de No. 73, Zhongshan Road, Shanhua District Ku Yin-su 5837226#225
Beiguan 5812346 Hong Bing-hong No. 8, Wenzheng Road, Shanhua District Ku Yin-su 5837226#225
Dongguan 5818085 Jhang Fang-ruei No. 41, Wenxian Street, Shanhua District Lu Guo-rong 5837226#220
Zuojia 5850022 Lin Yi-shan No. 155, Ziqiang Road, Shanhua District Lu Guo-rong 5837226#220
Hujia 5817341 Ding Shuei-ming No. 70, Hucuoliao, Shanhua District Liang Jhih-wei 5837226#216
Hucuo 5815829 Chen Shun-long No. 220-4, Hucuoliao, Shanhua District Liang Jhih-wei 5837226#216
Jiabei 5833386 Liang Yang Yu-hua No. 271, Jiabei Village, Shanhua District Su Hui-yi 5837226#221
Jianan 5833386 Lin Yi-wu No. 271, Jiabei Village, Shanhua District Su Hui-yi 5837226#221
Nioujhuang 5837355 Su Kun-siou No. 148, Niuzhuang Village, Shanhua District Lin Wan-yu 5837226#213
Nanguan 5812040 Syu Yi-fang No. 6-6, Sanmin Road, Shanhua District Lin Wan-yu 5837226#213
Simei 5850620 Shih Fu-cing No. 131, Minciyuan Road, Shanhua District Jheng Jyun-jhe 5837226#211
Lioufen 5831965 Yang Jhu-lin No. 1-6, Liufen Village, Shanhua District Jheng Jyun-jhe 5837226#211
Siaosin 5837154 Huang Ruei-fang No. 113-24, Xiaoxin Village, Shanhua District Jhang Ya-lan 5837226#219

History of Shanhua

Organization Framework

Historical Landmarks